در این سالها پس از فراز و نشیب های بسیار و آشنایی کامل با نیازمندی ها و مشکلات موجود بخشهای مختلف امورسرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی، به ما راهی را نشان داده است که بتوانیم در قالب مجموعه ای توانمند و با بهره گیری از دانش و تجربه گروه کارشناسی خود و سیستم های علمی واردات و فروش بعنوان شرکتی مدرن توانایی ارائه خدمات بازرگانی در صنعت پلاستیک را داشته باشیم.